Điều đầu tiên

Điều đầu tiên

14:57 | 08/07/2019

|
Có lần, một sinh viên nói với nhà khoa học và triết học Blaise Pascal: